Умови | Terms

Якщо Ви використовуєте цей сайт, це означає, що Ви усвідомлюєте наступне та поґоджуєтеся із цим.
Жодна інформація на цьому сайті – не є юридичною рекомендацією. Сайт має характер ґумористичного та розважального, є персональним блогом власника, та не пов’язаний із професійною діяльністю. Власник сайта є автором дописів та матеріали особисто та одноосібно, у якості приватної особи. Враховуючи наведене, власник сайту (автор цього блогу), в процесі наповнення та використання цього сайту, не є, та, за жодних умов, не може вважатися, зокрема але не виключно: суб’єктом первинного фінансового моніторингу, не має інших подібних зобов’зань перед державою, в тому числі щодо оцінки запитань третіх осіб – відвідувачів сайту.


The fact you are using this site constitutes that, you are realize and agree with the following:
Nothing here constitutes legal advice. This site has a humor and entertaining nature and is a personal blog of site’s owner, and is not, by any means, connected to any professional activity. Site’s owner is a sole author of all articles here as a private person. Therefore, site’s owner (the author of this blog), as a writer to and/or the user of this site, shall not be considered as, including, but not limited to: the agent of initial financial monitoring; does not have any other similar obligations before any State or any State Agency, including regarding of any judgements of the content of the questions of any third parties, visiting this site.